کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای تجسمی کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای تجسمی

  1. مصطفی گودرزی (رئیس دانشکده، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (16/02/1396، 35303/110)
    1. در انتظار تشکیل شورا و صدور ابلاغ سایر اعضای کمیته توسط رئیس دانشکده