اعضای کمیته ارزیابی دانشکده معماری اعضای کمیته ارزیابی دانشکده معماری

1. علیرضا عینی فر (رئیس کمیته)

  1. سیدغلامرضا اسلامی (معاون آموزشی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. کتایون تقی زاده آذری (عضو حقیقی)
  3. سمیه فدایی نژاد بهرامجردی (عضو حقیقی)
  4. امیرسعید محمودی (عضو حقیقی)
  5. سید امیر منصوری
  6. آذر مرتضوی (رابط فنی)
  7. آرش آزموده (رابط دانشجویی)