کمیته ارزیابی دانشکده محیط زیست کمیته ارزیابی دانشکده محیط زیست

 1. مجتبی اردستانی (رئیس کمیته)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (16/02/1396)
 2. حمیدرضا جعفری (رابط تخصصی و دبیر کمیته؛ معاون آموزشی دانشکده)
 3. لیدا انصاری (رابط فنی؛ کارشناس مسئول فرابری داده ها)
 4. فاطمه عادلی ساردو (رابط دانشجویی؛ دانشجوی مقطع دکتری برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست)

سایر اعضا (29/03/1396)

 1. خسرو اشرفی (مدیر گروه مهندسی محیط زیست)
 2. حسن هویدی (مدیر گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست)
 3. هوشنگ احسانی (مدیر گروه طراحی مهندسی محیط زیست)
 4. محمد رضا مثنوی (معاون پژوهشی دانشکده)
 5. علیرضا نورپور (معاون مالی و اداری دانشکده)
 6. بهرام ملک محمدی (عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست)
 7. بهنوش امین زاده گوهریزی