کمیته ارزیابی دانشکده محیط زیست کمیته ارزیابی دانشکده محیط زیست

 1. مجتبی اردستانی (رئیس کمیته)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (16/02/1396، شماره 35326/110)
 2. حمیدرضا جعفری (رابط تخصصی و دبیر کمیته؛ معاون آموزشی دانشکده)
 3. لیدا انصاری (رابط فنی؛ کارشناس مسئول فرابری داده ها)
 4. فاطمه عادلی ساردو (رابط دانشجویی)
 5. خسرو اشرفی (مدیر گروه مهندسی محیط زیست)
 6. حسن هویدی (مدیر گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست)
 7. هما ایرانی بهبهانی (مدیر گروه طراحی مهندسی محیط زیست)
 8. محمد رضا مثنوی (معاون پژوهشی دانشکده)
 9. علیرضا نورپور (معاون مالی و اداری دانشکده)
 10. بهرام ملک محمدی (عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست)
 11. بهنوش امین زاده گوهریزی