کمیته ارزیابی دانشکده متالورژی و مواد کمیته ارزیابی دانشکده متالورژی و مواد

شهرام رایگان (رئیس دانشکده، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (16/02/1396، شماره 35339/110)

  1. رضا رومینا (رابط تخصصی، معرفی 13/03/1396)
  2. معصومه صفری (رابط فنی، معرفی 13/03/1396)
  3. علی اصغر جاویدپرور (دانشجوی دکترا، رابط دانشجویی، معرفی 13/03/1396)