کمیته ارزیابی دانشکده علوم اجتماعی کمیته ارزیابی دانشکده علوم اجتماعی

  1. غلامرضا غفاری (رئیس کمیته)
  2. سید مهدی اعتمادی فر (دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  3. محمد میرزایی (عضو حقیقی)
  4. علیرضا دهقان نیری (عضو حقیقی)
  5. قاسم زائری (عضو حقیقی)
  6. علی اصغر سعیدی (عضو حقیقی)
  7. روح اله نصرتی (عضو حقیقی)
  8. حسین میرزائی (عضو حقیقی)
  9. فاطمه ربانی (رابط فنی)
  10. خیام عزیزی مهر (ربط دانشجویی)