کمیته ارزیابی دانشکده شیمی کمیته ارزیابی دانشکده شیمی

1. علی مقاری (رئیس کمیته)

  1. علیرضا شایسته (معاون آموزشی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. طاهر علیزاده (عضو حقیقی)
  3. احمد امیری (عضو حقیقی)
  4. رقیه قدیم خانی (رابط فنی)
  5. پرستو جمشیدی (رابط دانشجویی)