کمیته ارزیابی دانشکده دامپزشکی کمیته ارزیابی دانشکده دامپزشکی

1. محمدرضا وجگانی (رئیس کمیته)

  1. مصطفی پیغمبری (معاون آموزشی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. داوود شریفی (عضو حقیقی)
  3. سیدمهدی قمصری (عضو حقیقی)
  4. سیدسعید میرزرگر (عضو حقیقی)
  5. صفورا نوروزی (رابط فنی)
  6. نفیسه علی قاضی کلهرودی (ربط دانشجویی)