ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه

«اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، پس از دو سال بسترسازی و برنامه ریزی در فاصله زمانی دی تا بهمن ۱۳۹۶ با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام شد.

 

اطلاعات بیشتر...

ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه

طبق مصوبه  نشست سی و ششم شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه (شاکد)، از آنجا که مبنای علمی و عملی بازنگری رشته‌های دانشگاه انجام ارزیابی است مقرر گردید بازنگری رشته‌ها و طرح و بررسی آن در «شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه» منوط به انجام ارزیابی رشته‌ها گردد.

اطلاعات بیشتر...

خبرهای مرکز خبرهای مرکز

ترسیم تصویر کامل ارزیابی فعالیت ها در دانشگاه ترسیم تصویر کامل ارزیابی فعالیت ها در دانشگاه