ارزیابی گروه های آموزشی ارزیابی گروه های آموزشی

ارزیابی گروه های آموزشی دانشگاه تهران قبل از تأسیس مرکز

چکیده اطلاعات 

  • زمان ارزیابی: از 1380 تا 1383 (قبل از تأسیس مرکز)
  • تعداد ارزیابی درونی: ده گروه
  • تعداد ارزیابی بیرونی: صفر گروه

 

  تجربیات ارزیابی در دانشگاه تهران قبل از تأسیس مرکز
ر سال ارزیابی شروع ارزیابی گزارش درونی ارزیابی برونی گزارش برونی گزارش تحلیلی گروه / رشته دانشکده
1 1380 1380/00/00 1383/07/00 1389/10/22 1390/03/00 1395/04/08 روان شناسی روان شناسی و علوم تربیتی
2 1380 1380/00/00 1381/00/00     1395/04/30 شهرسازی هنرهای زیبا
3 1382 1382/00/00 1385/00/00     1395/04/30 مهندسی آبیاری و آبادانی کشاورزی
4 1382 1382/00/00 1384/00/00     1395/04/35 اقتصاد کشاورزی کشاورزی
5 1382 1382/00/00 1383/08/00     1395/04/21 حسابداری مدیریت
6 1382 1382/00/00 1389/08/00     1395/04/21 علوم و صنایع چوب و کاغذ کشاورزی
7 1382 1382/00/00 1384/00/00     1395/04/21 گیاه پزشکی کشاورزی
8 1382 1382/00/00 1384/00/00     1395/04/21 مدیریت صنعتی مدیریت
9 1383 1383/00/00 1384/11/29     1395/04/26 ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی
10 1383 1383/00/00 1384/07/00     1395/04/26 هنرهای نمایشی هنرهای زیبا

 

ارزیابی گروه های آموزشی بعد از تأسیس مرکز

چکیده اطلاعات 

  • زمان ارزیابی: از 1384 تا 1390 (بعد از تأسیس مرکز)
  • تعداد ارزیابی درونی: 12 گروه
  • تعداد ارزیابی بیرونی: 4 گروه

 

  تجربیات ارزیابی در دانشگاه تهران بعد از تأسیس مرکز
1 1384 1384/00/00 1385/00/00 1388/10/15 1389/03/00 1395/04/08 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی روان شناسی و علوم تربیتی
2 1386 1386/00/00 1387/04/00 1387/02/03 1387/08/00 1395/04/08 فلسفه تعلیم و تربیت روانشناسی و علوم تربیتی
3 1388 1388/00/00 1389/00/00 1394/03/25   1395/04/08 انگل شناسی دامپزشکی
4 1388 1388/00/00 1389/00/00     1395/04/21 مدیریت (پردیس قم) فارابی
5 1388 1388/00/00 1389/08/00     1395/04/21 ارتباطات اجتماعی علوم اجتماعی
6 1389 1389/00/00 1390/00/00     1395/04/23 ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی
7 1389 1389/00/00 1389/06/00     1395/04/23 آبیاری و زهکشی ابوریحان
8 1389 1388/00/00 1389/05/00     1395/04/27 تاریخ ادبیات و علوم انسانی
9 1386 1386/00/00 1389/03/00     1395/04/23 جزا و جرم شناسی حقوق و علوم سیاسی
10 1386 1386/03/00 1389/03/00     1395/04/26 مهندسی صنایع فنی
11 1390 1390/00/00 1391/04/00     1395/04/15 برنامه ریزی،مدیریت و آموزش محیط زیست محیط زیست
12 1390 1390/00/00 1391/08/00     1395/04/15 تکنولوژی معماری هنرهای زیبا