مرکز ارزیابی کیفیت مرکز ارزیابی کیفیت

  ارکان مرکز
1 رئیس مرکز
2 شورای ارزیابی کیفیت
3 کمیته های تخصصی

 

خبرهای مرکز خبرهای مرکز

تاریخ های مهم مرکز تاریخ های مهم مرکز

 

ردیف شرح ملاحظات
1 سالروز تاسیس مرکز 26 اردیبهشت 1395
2 شورای عمومی مرکز به مناسب روز ملی کیفیت 17 آبان 1395
3 نشست مدیران واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه های سطح یک کشور 13 دی 1395
4 روز ارائه گزارش ارزیابی کیفیت 11 بهمن 1395

 

تصاویر تصاویر

ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران

 
 
 
 
 
 
 
کمیته های تخصصی مرکز مسئول دبیر
آموزش محمد علی شریفی افشین آخوندزاده بستی
پژوهش علی باقر طاهری نیا عقیل یوسفی کماء
فرهنگ و امور دانشجویی مجید سرسنگی حسن به نژاد
مدیریت رضوان حکیم زاده محمد رضا حاتمی
تلفیق (کمیته های تخصصی) نادر حقانی محمد علی شریفی
 
 
 
  حوزه های دانشگاهی و دانشکده ها  
ردیف حوزه دانشگاهی دانشکده های برگزیده در بخش اول طرح
1 علوم انسانی حقوق و علوم سیاسی
2 علوم رفتاری روانشناسی و علوم تربیتی
3 دامپزشکی دامپزشکی
4 علوم شیمی
5 هنرها معماری
6 کشاورزی و منابع طبیعی منابع طبیعی
7 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک